baner baner

欢迎参观南京大学物理学院高力波实验室!我们致力于不同种类二维材料的化学气相沉积法制备,同时兼有材料的表征、物性与应用研究,这些二维材料主要有石墨烯、过渡金属硫族化合物、二维超导材料、以及二维量子材料等。

最近新闻

徐洁博士. Welcome!

更多

最近成果

"Growth of environmentally stable transition metal selenide films"
Huihui Lin, Qi Zhu, Dajun Shu, Dongjing Lin, Jie Xu, Xianlei Huang, Wei Shi, Xiaoxiang Xi, Jiangwei Wang* and Libo Gao*

Nature Materials, 18, 602-607 (2019) | Download ()


更多

新成员

徐洁 博士

更多

新安装仪器设备

电荷耦合等离子体增强化学气相沉积与手套学联用系统(ICP-CVD cluster), 2套

更多